#فوری : تنبیه دختر بیمار دانش آموز به دلیل شادی برای باران
22 May 2018 | سه شنبه، 1 خرداد 1397
نصب پارکومترها در خیابان های شهر اصفهان مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان تاکید کرد:
نصب پارکومترها در خیابان های شهر اصفهان
مدیردفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان با بیان اینکه پارکومتر از جمله دستاوردهای نوین شهرداری است که برای نظم بخشیدن به پارک حاشیه ای استفاده می شود،
16 مرداد 1396, 16:07 - شهر