#فوری : گرو نگهداشتن نوزاد در بیمارستان کمالی کرج
23 April 2018 | دوشنبه، 3 اردیبهشت 1397
محض رضای خدا به متکدیان کمک نکنید! جمع آوری ١٠٢١متکدی در شهر اصفهان
محض رضای خدا به متکدیان کمک نکنید!
یکی از ناهنجاری های اجتماعی که نمایی از بحران در ساختار جامعه به شمار می رود، مساله تکدی گری است که افزایش و کاهش این پدیده اجتماعی به معنای وضعیت
1 آذر 1396, 09:19 - شهر