گزارش برنامه «اینجا اصفهان» از روزنامه اصفهان امروز که شب گذشته از شبکه استانی اصفهان پخش شد