۱۵ تیرماه آخرین مهلت قانونی است

8 تیرماه تاریخ احتمالی برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

آخرین جمعه در مهلت قانونی 50 روزه تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید، روز 15 تیرماه، و 8 تیرماه زمان احتمالی برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

8 تیرماه تاریخ احتمالی برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

اصفهان امروز: پس از سانحه سقوط بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی و شهادت رئیس جمهوری و همراهان، یکی از پرسش‌ها در فضای عمومی مراحل قانونی و تاریخ برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جهموری است.

اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.

بر این اساس 18یا 19 تیرماه 1403 پایان مهلت قانونی 50 روزه برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید خواهد بود، همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات ریاست جمهوری ‌اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

بر این اساس ستاد انتخابات کشور هشتم تیرماه را به عنوان روز برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در این کلیات زمان بندی مبنا قرار داده و به شورای نگهبان پیشنهاد شده است که بر این اساس، زمان ثبت نام داوطلبان هشتم خرداد ماه خواهد بود.

در این دوره تا روز انتخابات نیز بایستی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری و مراحل بررسی صلاحیت و تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی انجام شود.

با توجه به فرصت محدود باقیمانده و حساسیت انتخابات ریاست‌جمهوری،‌ 50 روز آینده روزهای داغی در فضای سیاسی کشور خواهد بود و نامزدها در یک انتخابات زودهنگام بایستی خود را برای جانشینی سید ابراهیم رئیسی به رای مردم بگذارند.

 

ارسال نظر