«اصفهان امروز» آمار یک ساله کتاب‌های منتشرشده در اصفهان را بررسی می‌کند

از صدرنشینی کودک و نوجوان تا اختصاص رتبه آخر حوزه زبان در عنوان کتاب

بسیاری از فعالان حوزه نشر، تعداد شمارگان کتاب را از اهمیت ویژه‌ای در بررسی کتاب‌خوانی جامعه می‌دانند و با بررسی تعداد شمارگان کتاب می‌توان فهمید تا چه اندازه مردم آن شهر و یا استان به کتاب و کتاب‌خوانی علاقه‌مند هستند بر این اساس روزنامه اصفهان امروز در راستای فعالیت حرفه‌ای خود در عرصه روزنامه‌نگاری پرونده‌ای با عنوان «کتاب‌های منتشرشده در اصفهان به روایت آمار» در صفحه فرهنگ و هنر خود ایجاد کرده است که با بررسی تحلیلی و آمار وضعیت حوزه نشر در اصفهان و تعداد شمارگان کتاب‌ها که در این استان منتشر می‌شود مورد واکاوی قرار دهد

از صدرنشینی کودک و نوجوان تا اختصاص رتبه آخر حوزه زبان در عنوان کتاب

همیشه از اهمیت آنان در جامعه صحبت شده است و محور اصلی توسعه به‌ویژه توسعه فرهنگی یک جامعه را کتاب می‌دانند از طرفی در این سال‌ها بسیار شنیده‌ایم که شمارگان کتاب کاهش‌یافته است. برخی معتقدند آمار شمارگان کتاب، نشانه‌ای از کتاب‌خوان بودن افراد یک کشور است اما خبرهای خوشی از بازار کتاب به گوش نمی‌رسد و حتی در این سال‌ها تیراژ یا همان شمارگان به تک‌نسخه رسیده است. با بررسی آمار شمارگان از سال 1391 تا سال 1401 متوجه می‌شویم این آمار از 205 میلیون نسخه به 122 میلیون نسخه کاهش داشته است. بسیاری از فعالان حوزه نشر، تعداد شمارگان کتاب را از اهمیت ویژه‌ای در بررسی کتاب‌خوانی جامعه می‌دانند و با بررسی تعداد شمارگان کتاب می‌توان فهمید تا چه اندازه مردم آن شهر و یا استان به کتاب و کتاب‌خوانی علاقه‌مند هستند بر این اساس روزنامه اصفهان امروز در راستای فعالیت حرفه‌ای خود در عرصه روزنامه‌نگاری پرونده‌ای با عنوان «کتاب‌های منتشرشده در اصفهان به روایت آمار» در صفحه فرهنگ و هنر خود ایجاد کرده است که با بررسی تحلیلی و آمار وضعیت حوزه نشر در اصفهان و تعداد شمارگان کتاب‌ها که در این استان منتشر می‌شود مورد واکاوی قرار دهد که در بخش نخست این پرونده گزارش آماری کتاب‌های منتشرشده در اصفهان از 24 دی‌ماه 1401 تا 24 دی‌ماه 1402موردبررسی قرارگرفته است که مشروح این گزارش را در ذیل مطالعه می‌کنید.

چاپ 1770 عنوان کتاب در اصفهان طی یک سال اخیر

در بازه زمانی فوق 1770 عنوان در اصفهان منتشرشده که 1475 عنوان آن تألیفی و 295 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 1388 عنوان چاپ اول و 382 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی یک‌میلیون و 795 هزار و 672 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان ۱۰۱۴ کتاب می‌شود.

بر اساس این گزارش رتبه نخست موضوع کتاب چاپ‌شده در اصفهان ازلحاظ تعداد عنوان حوزه کودک و نوجوان با انتشار 408 عنوان کتاب است که 350 عنوان آن تألیفی و 58 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 315 عنوان چاپ اول و 93 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 698 هزار و 950 کتاب است که میانگین شماره آنان 1713 کتاب می‌شود.

رتبه دوم حوزه علوم عملی با انتشار 284 عنوان کتاب است که 179 عنوان آن تألیفی و 105 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 196عنوان چاپ اول و 88 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 210130 هزار و 739 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 48108 کتاب می‌شود.

رتبه دوم حوزه علوم عملی با انتشار 284 عنوان کتاب است که 179 عنوان آن تألیفی و 105 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 196عنوان چاپ اول و 88 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 210 هزار و 130 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 739 کتاب می‌شود.

رتبه مشترک حوزه دین و علوم اجتماعی ازلحاظ تعداد عنوان

رتبه سوم مشترک بین حوزه دین و علوم اجتماعی است که در یک سال گذشته در هر دو حوزه 206 عنوان کتاب در اصفهان منتشرشده است که از میان عناوین کتاب‌های حوزه علوم اجتماعی 184 عنوان آن تألیفی و 22 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 177 عنوان چاپ اول و 29 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 185 هزار و 602 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 900 کتاب می‌شود.

از میان عناوین کتاب‌های حوزه دین 199 عنوان آن تألیفی و 7 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 146 عنوان چاپ اول و 60 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 177 هزار و 520 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 861 کتاب می‌شود.

رتبه چهارم حوزه ادبیات با انتشار 200 عنوان کتاب است که 183 عنوان آن تألیفی و 17 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 187عنوان چاپ اول و 13 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 153 هزار و 920 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 769 کتاب می‌شود.

رتبه پنجم حوزه فلسفه و روانشناسی با انتشار 123 عنوان کتاب است که 80 عنوان آن تألیفی و 43 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 90 عنوان چاپ اول و 33 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 90 هزار و 720 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 737 کتاب می‌شود.

رتبه ششم حوزه کمک‌درسی با انتشار 113 عنوان کتاب است که 91 عنوان آن تألیفی و 22 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 95 عنوان چاپ اول و 18 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 91 هزار و 420 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 809 کتاب می‌شود.

رتبه پایین حوزه هنر در کتاب‌های چاپ‌شده در اصفهان

رتبه هفتم حوزه هنر با انتشار 104 عنوان کتاب است که 95 عنوان آن تألیفی و 9 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 75 عنوان چاپ اول و 29 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 88 هزار و 450 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 850 کتاب می‌شود.

رتبه هشتم حوزه تاریخ و جغرافیا با انتشار 76 عنوان کتاب است که 74 عنوان آن تألیفی و 2 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 68 عنوان چاپ اول و 8 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 60 هزار و 400 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 794 کتاب می‌شود.

رتبه هشتم حوزه علوم طبیعی و ریاضیات با انتشار 21 عنوان کتاب است که 16 عنوان آن تألیفی و 5 عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 14 عنوان چاپ اول و 7 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 14هزار و 360 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 683 کتاب می‌شود.

و رتبه آخر حوزه زبان با انتشار 18 عنوان کتاب است که 17 عنوان آن تألیفی و یک عنوان آن ترجمه است از تعداد عناوین کتاب 16 عنوان چاپ اول و 2 عنوان تجدید چاپ‌شده است همچنین تعداد شمارگان کل در این بازه زمانی 16 هزار و 100 کتاب بوده است که میانگین شماره آنان 894 کتاب می‌شود.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار