27 February 2017 | دوشنبه، 9 اسفند 1395
جهان‌های ناموازی متن و اجرا نگاهی به نمایش «من آنجا نیستم!»
جهان‌های ناموازی متن و اجرا
ایدۀ اصلی متن «من آنجا نیستم» برگرفته از یک تئوری علمی به نام «نظرِیۀ جهان‌های موازی» است. در سال 1954. م یکی از دانشجویان دورۀ دکتری دانشگاه
6 دی 1395, 13:44 - تئاتر